Adviseurs

 


Ir. J.P. (Ap) Niemantsverdriet  
Ervaring sinds 1976
Kernkwaliteiten: Uitgebreide ervaring, innovatief
E-mail: an@niema.nl

Mob: 06 53 50 13 58

Ir. M.A. (Martin) de Jong
Ervaring sinds 1997
Kernkwaliteiten: Systematisch, efficiency verbeteringen
E-mail: mj@niema.nl

Mob: 06 101 70 404

Ir. Raoul van Heffen
Ervaring sinds 2007
Kernkwaliteiten: Analytisch, open mind
 
Drs. F. (Frans) Dahrs
Ervaring sinds 1990
Kernkwaliteiten: Pragmatisch en gedreven